Pyötsaari

Päivätty 11.3.23

Pyötsaaren yksityistiekunta KOKOUSKUTSU
Pyötsaaren yksityistiekunnan vuosikokous pidetään 25.3.2023 kello 10.00 alkaen Mäntlahden
seuratalo Toivolassa (Museotie 820).
Kokoukseen voi osallistua myös etänä Microsoft Teams avulla, etäkokoukseen on ilmoittauduttava sähköpostilla (pyotsaaren.yksityistie@gmail.com) viimeistään 24.3. klo 16.00.
Asialista
1. Kokouksenavaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys.
5. Hyväksytäänvuoden2022toimintakertomus.
6. Vahvistetaanvuoden2022tilinpäätös.
7. Päätetääntili-javastuuvapaudenmyöntämisestä.
8. Vahvistetaantieyksikkölaskelma,yksikkömaksujatie-jakäyttömaksut.
9. Päätetäänvuoden2023maksuunpanoluettelonvahvistamisesta,sekämaksujen
erääntymispäivästä ja sen jälkeen tapahtuvan perinnän kuluista.
10.Päätetään Pyötsaaren sillan siltarakenteiden uusimisesta ja korjaamisesta. 11.Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023.
12.Vahvistetaan talousarvion vuodelle 2023.
13.Valitaan hoitokunta tai toimitsijamies, varamiehet ja päätetään toimikauden pituudesta sekä
päätetään kulukorvausten ja palkkioiden maksamisesta.
14.Päätetään tiekunnanedustajille myönnettävistä käyttö- ja hallintaoikeuksista. 15.Valitaan vuodelle 2023 kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys ja kaksi henkilöä varalle. 16.Päätetään pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka- ja aika.
17.Päätetään pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut. 18.Ilmoitetaan muutoksen hakuohjeet.
19.Mahdolliset muut asiat, yleiskeskustelu.
20.Kokouksen päättäminen
Tieyksikkölaskelma, osakas- ja maksuunpanoluettelo vuodelle 2023 ovat nähtävänä 11.- 25.3.2023 välisenä aikana toimitsijamiehellä sopimuksen mukaan (p.0405280052).
Pyötsaaren yksityistien kokouskutsut ja pöytäkirjat julkaistaan myös Pyötsaaren kotisivuilla osoitteessa www.pyotsaari.com. Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä kokouksessa ilmoitetulla tavalla (henkilötietoja sisältävät dokumentit).
Mikäli haluat kokouskutsun jatkossa sähköpostilla, ilmoita toiveesi Pyötsaaren yksityistien sähköpostiin osoitteessa: pyotsaaren.yksityistie@gmail.com
Myös laskun toimittaminen sähköpostilla on mahdollista. Mikäli haluat jatkossa tiemaksusta laskun sähköpostilla, ilmoita myös siitä pyotsaaren.yksityistie@gmail.com
Pyötsaaren yksityistien toimitsijamies Kari Tähti

KOKOUSKUTSU
Pyötsaaren kalastuskunnan vuosikokous pidetään
2.4.2023 kello 10.00 alkaen Mäntlahden seuratalo Toivolassa (Museotie 820). Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 9.30.
Pöytäkirja on nähtävillä ajalla 10.4 - 31.5.2023 Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla, Pyötsaaren kotisivuilla sekä pöytäkirja ja pöytäkirjan liitteet ovat nähtävänä sopimuksen mukaan Pyötsaaren kalastuskunnan hoitokunnan puheenjohtajalla.
Hoitokunta
Kokouksen asialista
1. Kokouksenavaus.
2. Valitaankokouksellepuheenjohtajajasihteeri.
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys.
6. Esitetään hoitokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2022.
7. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
8. Päätetääntilinpäätöksenvahvistamisestasekävastuuvapaudenmyöntämisestä
hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille.
9. Päätetäänkalastuskunnanperimätpyydys-jalupamyynninmaksut2023.
10.Päätetään rauhoitusalueista, sekä pyydysten merkitsemisestä.
11.Päätetään KalL:n 82 §:n 1momentin 4 kohdan mukaisten omistajakorvausten /
viehelupatulojen käytöstä.
12.Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintavuodelle. 13.Määrätään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien, kokousedustajien ja muiden
toimihenkilöiden palkkiot toimintavuodelle.
14.Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.
15.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet
tarkastamaan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
16.Valitaan edustaja ja varamies E-S Merikalastajaliiton ja kalatalousalueen kokoukseen. 17.Päätetään vesijättömaan lunastus hinnasta, sekä alueen muusta käyttämisestä ja
niistä perittävistä korvauksista. 18.Käsitellään muut esille tulevat asiat.

KOKOUSKUTSU
Pyötsaaren maaosakaskunnan vuosikokous pidetään 2.4.2023 kello 12.00 alkaen Mäntlahden seuratalo Toivolassa (Museotie 820). Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 11.30.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä ajalla 10.4.- 31.5.2023 Pyötsaaren kylän ilmoitustaululla, Pyötsaaren kotisivuilla sekä pöytäkirja ja pöytäkirjan liitteet ovat nähtävänä sopimuksen mukaan Pyötsaaren maaosakaskunnan hoitokunnan puheenjohtajalla.
Hoitokunta
Kokouksen asialista
1. Kokouksenavaus.
2. Kokouksenjärjestäytyminen.
3. Kokouksenlaillisuudenjapäätösvaltaisuudentoteaminen.
4. Osallistujientoteaminenlaaditunluettelonmukaan.
5. Työjärjestyksenhyväksyminen.
6. Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2022.
7. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2022.
8. Tilinpäätöksenvahvistaminenjavastuuvapaudenmyöntäminen.
9. Päätös toimenpiteistä, jotka vuoden 2022 taloudellinen tulos aiheuttaa.
10.Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023.
11.Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023.
12.Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden toimihenkilöiden
palkkioista ja kulujen korvaamisesta.
13.Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 3 jäsentä
sekä heille henkilökohtaiset varamiehet.
14.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan
toimintavuoden 2023 hallintoa ja tilejä.
15.Päätetään sanomalehdestä, jossa sääntöjen 7§ mukainen osakaskunnan kokous
julkaistaan.
16.Muut asiat.

17.Kokouksen päättäminen


 TIEDOTE 17.10.2022

 

Pyötsaaren sillalle asetettu rajoitus, ajoneuvon suurimmasta sallitusta massasta, on poistunut.

 

Tehty korjaus

Sillan kannen pinta lankkuja on uusittu vauriokohdista ja tällä hetkellä sillan käytölle ei ole rajoitteita.

 

Jatkotoimenpiteet

Sillan perusrakenteissa ei havaittu normaalista poikkeavaa niiltä osin, joista pintalankutus vaihdettiin. Tarvitaan tarkempia tutkimuksia sienivaurion pois sulkemiseksi.

Sillan kansirakenteiden korjaussuunnittelu käynnistetään tänä vuonna. Suunnittelun osana varmistetaan, onko sieni levinnyt myös siltapalkkeihin.  Sillan ensivuoden remontti pyritään ajoittamaan siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa ajoneuvoliikenteelle. Asiasta tiedotetaan suunnittelun edetessä.

 

Lisätietoja antaa

Kari Tähti

Toimitsijamies Pyötsaarenyksityistiekari.tahti@kymp.netp. 0405280052

Pyötsaaren yksityistiePyötsaaren sillanliikennöinti rajoitteet TIEDOTE 17.9.2022

Hamina

 

 

Pyötsaaren sillalle on asetettu ajoneuvon suurimmalle sallitulle massalle 5 tonnin rajoitus ja ajoneuvolla tapahtuva liikenne on ohjattu sillan keskelle.

 

Korjaussuunnitelma

Tämänhetkisen (17.9.2022) tiedon mukaan sillan kannen korjaus aloitetaan viikolla 39. Korjausurakan aloittamiseen vaikuttaa puutavaran saatavuus.

Korjauksessa sillan kantta vahvistetaan, korjaamalla pahiten lahonneet kansilankut. Pinta-ala on tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella n. 11m2. Korjausurakointi pyritään tekemään siten, että liikennöinnille tulisi mahdollisimman vähän haittaa.

Taustaa

Pyötsaaren silta on toteutettu puurakenteisena ja on valmistunut 2009. Sillan päällysrakenne muodostuu liimapuupalkeista (1260x215, 8 kpl) ja 150 mm paksusta syrjälankkukannesta. Päällysrakenteen puuosat ovat A luokan painekyllästetystä lankusta ja sahatavaran hankinnassa on noudatettu sillanrakentamisen yleis laatuvaatimuksia (SYL 5.2.1.)

Syksyllä 2021 sillan silmämääräisessä tarkastuksessa havaittiin lännen puoleisella sivulla päällyslankkujen pehmentymistä. Keväällä silmämääräisessä tarkastuksessa pehmenemistä ilmeni myös laajemmalla alueella. Loppukesästä vahinkoalueen havaittiin laajentuneen ja sillalle pyydettiin asiantuntijan tekemään tarkastus. Tarkastuksessa ilmeni, että sillassa on sieni, joka lahottaa sillan puurakenteita sisältä. Sieni on vaikea havaita puun pinnalta, varsinkin, kun on ollut kuiva kesä. Sieni on levinnyt useaan kohtaan ja lahoaminen etenee edelleen

Jatkotoimenpiteet

Sillan kansirakenteiden korjaussuunnittelu käynnistetään jo tänä vuonna. Ensi vuonna sillan kansi uusitaan kokonaisuudessaan ja purkutyön yhteydessä on tutkittava, onko sieni levinnyt myös siltapalkkiin.  Tämän vuoden remontin yhteydessä tehdään myös tarkastus, onko sieni levinnyt sillan runkopalkkeihin. Tarvittaessa sillan kaikki puuosat uusitaan.

 

Lisätietoja antaa

Kari Tähti

Toimitsijamies Pyötsaaren yksityistiekari.tahti@kymp.net

Karhuniemen tieosuuskunnan vuosikokouspöytäkirja.

Pyötsaaren tieosuuskunnan vuosikokouspöytäkirja.

Maaosuuskunnan kokouspäytäkirja.

Pyötsaaren kalastuskunnan vuosikokous (2022) pöytäkirja.

UUSIMMAT TIEDOTTEET:

Tutustu myös Vepsun kiinteistojen uusiin  käyttömaksuihin ja rajoituksiin.

Kalastuskunnan tiedote

Karhuniemen yksityistiekunnan kokouspöytäkirja

 pytsaaren_silta-web.jpgKuvatiedot:Pyötsaareen johtava silta 2011, kuvaaja tuntematon. ________________________________________________________________________________

 

Vepsun ja Pulterin saarien projekti saatu päätökseen

 

Pyötsaaren maaosakaskunnan ja kalastuskunnan yhteishanke, ” Kulkuyhteyden ja rantautumisen parantaminen Vepsun, Pulterin ja Vuori-Pulterin saariin”,  saatiin 2018 syksyllä päätökseen.

 

Hanke hyväksyttiin 2016 osakaskunnan kokouksen päätöksellä ja sille haettiin EU – tukea, jonka rahalliseksi osuudeksi saatiin avustusta n. 75% ja loput kuitattiin talkootyötunneilla.  Näin hankkeella ei ollut ollenkaan taloudellista rasitetta osakaskunnille. Tarvittiin kuitenkin rutkasti talkootyötä meiltä vastineeksi.

 

Hankkeen sisältö koostui Vepsuun uudella aallonmurtajalla ja sen laiturikannella, Vepsun vanhan aallonmurtajan uusimisella kansineen, Vepsun uudella kaivolla sekä Pulterien aallonmurtajan ja laiturin uusituilla kansilla.

 

Hanke toteutettiin siis vuosien 2016 – 2018 aikana, monessa eri vaiheessa.  Hankkeen suunnittelu aloitettiin 2016 ja hankintojen osalta saatiin projekti käyntiin käytännössä 2017 keväällä.  Tavaroiden kuljetukset saariin suoritettiin kätevästi kaivinlautalla, jonka avulla sitten myös tehtiin kaikki raskaimmat työvaiheet, kuten ruoppaukset, kivien räjäytykset, aallonmurtajarakenteet hyödyntäen alueen luonnonkiviä ja massoja, poijupainojen asennukset sekä uuden kaivon rakentaminen.

 

Talkootyötunteja kertyi useita satoja niissä mukanaollen viitisentoista aktiivista henkilöä.  Työvaiheet vaihtelivat isompien laiturirakenteiden rakentamisista konetyön valvontaan.  Tapaturmia ei onneksemme tullut ja suunnitelmien mukaiset työt saatiin toteutettua niin, ettei rahoittavan tahon tarkastajat nähneet tarvetta lähteä erillisille tarkastuksille saariin.  Luottivat esittämäämme loppuraporttiin kuvineen ja hyväksyivät projektin ilman huomautuksia.

 

Haluan osoittaa isot kiitokset kaikille projektiin osallistuneille, eritoten talkootoimintaan osallistuneille !!

 

Toivon näiden toimenpiteiden lisäävän vierailuja näissä kauniissa saarissa, turvallisesti.

 

Peter H


joulu2016_pieni.jpg

      Kuva: Peter Harden

UUSIA PÖYTÄKIRJOJA:

PÖYTSAAREN YKSITYISTIEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA LÖYTYY TÄÄLTÄ

PYÖTSAAREN MAAOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA LÖYTYY TÄÄLTÄ

PYÖTSAAREN KALASTUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA LÖYTYY  TÄÄLTÄ

Mattojen pesussa huomioitavaa - suositus avautuu TÄSTÄ

Laitureiden rakentaminen ja laiturialueen lunastaminen  - Tiedote avautuu TÄSTÄPyötsaaren maaosakaskunnan omistamat ja vuokrattavana olevat rakennukset

Rakennukset Vepsun saaressa ovat vuokrattavissa ensisijaisesti maaosakaskunnan jäsenille (= joilla on oikeus yhteisiin vesialueisiin) sekä myös ulkopuolisille, joille vuokraushinta on hieman korkeampi. Vepsussa sijaitsevat laituri, kota, huoltorakennus, sauna, puuvaja ja kemiallinen WC. Vepsun kota on aikavälillä 15.6 - 15.8 maaosakaskunnan jäsenille vapaasti ja veloituksetta käytettävissä ilman ennakkovarausta.

Vepsun rakennusten varaustilanne avautuu TÄSTÄ

Vepsun ja Pulterin rakennusten vuokraus- ja käyttösäännöt avautuvat TÄSTÄ

Rakennusten vuokrausta hoitaa Ossi Lommi - puh. 040 5106753


Vepsun rakennukset

Vepsun kota

Vepsun kota sisältä
vepsu_kota.jpg vepsu_kota_sislt.jpg
Huoltorakennus Vepsussa Huoltorakennuksessa kaksi kerrossänkyä
huoltorakennus.jpg huoltorakenus_sngyt.jpg
Huoltorakennuksen takka ja keittönurkkaus Vepsun sauna
huotorakennus_pyt.jpg 040.jpg


Pyötsaaren silta auringonlaskun aikaan (Kuva - Jari Tikkanen)

dsc_3639.jpg

Lisää luontokuvia TÄÄLTÄ


Pyydysten uudet merkintäohjeet (1.4.2012 alkaen) avautuvat TÄSTÄ
Pyötsaaressa on vakituisia asukkaita 30 (26.3.2014)

Kivisalmen matalikon kallio räjäytetty ja kivet poistettu

Veneilijät! Ajakaa turvallisuutenne vuoksi väylän keskiviivan Mäntlahden puolelta.

img_0926.jpg img_0930.jpg

Kivisalmen matalikon kivikon ruoppaustilanne 31.5 ennen räjäytettyjen kivien poissiirtoa

img_0914.jpg img_0915.jpg
img_0917.jpg img_0919.jpg

Kuva Pyötsaaren sillalta 29.5 kallion räjäytyksen jälkeinen ruoppaus
sillan_itapuolen_ruoppaus__kopio.jpg

Talvikuvia  Pyötsaaresta 6.12.2015 myrskyn jälkeen

IMG_2242.JPG

IMG_2248.JPG

IMG_2249.JPG

Kivisalmen matalikko ennen sen poistamista

Allaoleva kuva on otettu erittäin matalan veden aikana 30.11.2012
 ( - 86 cm Haminan mittausasemalla), jolloin kyseinen matala kohta näkyi selvästi.

kivisalmen_matalikko_img_5289-1__pieni.jpg

Kivisalmen matala 30.11.2012 - veden korkeus  -86 cm - Hamina (Kuva: Pertti Lommi)


Huomioon otettavaa - kannen kiinnitys! 

Jos tontillasi/tilallasi on vesihuoltoon liittyvä kaivo, niin huolehdithan, että kansi on siten kiinni, etteivät leikkivät lapset saa kantta auki! Lukitse kannen salpa nippusiteellä, ruuvi/mutterilla tai vastaavalla  - ei lukolla, jotta huoltomies saa kannen tarvittaessa auki.

Vesihuolto- osuuskunta toivoo, että jokainen kiinnittää huomiota tähän asiaan!


  Pikateltan vuokraus pyötsaarelaisille. Vuokrausta hoitaa Ossi Lommi (040 5106753)  

Pyötsaari sijaitsee Suomenlahden saaristossa Haminasta 12 km itään . Pyötsaareen pääsee maitse Haminasta Museotietä = Kuninkaantie (viitta Klamila 15) valtatieltä 7 noin 9 km Mäntlahden kylän keskustaan, josta 2 km etelään Pyötsaarentietä. 

(Latitude: 60° 28' 59 N, Longitude: 27° 22' 0 E)

Pyötsaaressa asuu vakituisesti vuoden ympäri 27 henkilöä (21.8.2012). Saaressa on runsaasti kesäasutusta. Kaikkiaan kiinteistöjä (vakituisia ja kesäasuntoja) Pyötsaaressa ja siihen kuuluvissa lähisaarissa on lähes 130. Asutusta Pyötsaaressa on ollut jo 1300-luvulta lähtien. Pyötsaaren vesialueen ja kylänrajan sisällä ovat seuraavat saaret: pohjoispuolella Länsisaari, eteläpuolella Härkäluoto, Pukholma, Mustikkasaari ja Viiholma sekä Itäpuolella Nuotsaari. Pyötsaareen kuuluvat myös saaret Vepsu, Pulteri, Vuori-Pulteri, Lontti-Pulteri, Vasikka-Pulteri ja Tervakari. Vepsu sijaitsee 10 km ja Pulterit 14 km etäisyydellä Pyötsaaresta itä-kaakkoon.
Pyötsaaren kartta:

(C) Maanmittauslaitos

Linkki Pyötsaaren karttaan(C) Eniro

Linkki Pyötsaaren karttaan

(C) Maanmittauslaitos

Linkki Vepsun karttaan

(C) Maanmittauslaitos

Linkki Pultereiden karttaan

 

  Ilmavalokuva Pyötsaaresta (1929)       Ilmavalokuva Kuorsalon suuntaan (1929)