Vepsu ja Pulterit

 Vepsu Vuori-Pulteri
 
vepsu_kallio.jpg
 
vuoripulteri.jpg

  
Vepsu ja Pulterit (Pulteri ja Vuori-Pulteri) muodostavat yksityisen luonnonsuojelualueen itäisellä Suomenlahdella kuuluen Naturaan. Vepsussa ja Pulterissa sijaitsevat maaosakaskunnan hallinnoimat maa-alueet, joihin rakennukset on sijoitettu. Nämä rakennukset ovat osakaskunnan jäsenten vuokrattavissa.

Vepsu, Pulteri ja Vuori-Pulteri

Näihin saariin on rakennettu talkootyönä kodat, puuvajat, wc:t ja laiturit. Lisäksi Vepsuun on talkootyönä rakennettu kalustovaja ja huoltorakennus.

Vuori-Pulteri

Vuori-Pulterin rakennukset ovat kaikkien retkeilijöiden käytössä veloituksetta.

Vepsun ja Pulterin luonnonsuojelualue

Pyötsaaren maaosakaskunnan omistamiin Vepsun, Pulterin, Lontti-Pulterin, Vasikka-Pulterin, Vuori-Pulterin ja Tervakarin saariin on 24.6.2004 perustettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä yhteensä noin 58 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue.

Vepsu ja Pulterit ovat ulko- ja sisäsaariston rajalla sijaitsevia kallioisia saaria, joiden pinta-alasta suurin osa on kalliomännikköä. Alavimmissa osissa on myös kuusikkoa sekä pieniä lehtoja. Saarten metsät ovat puustorakenteeltaan ja puulajeiltaan vaihtelevia. Männyn ja kuusen ohella on sekapuina rauduskoivua, pihlajaa, tervaleppää ja haapaa. Lahopuuta on jonkin verran sekä maa- että pystypuina. Rannat ovat pääosin kivikkoisia hiekkarantoja tai kalliorantoja, mutta myös pieniä matalakasvuisia rantaniittyjä tavataan. Saaria ympäröivät vedenalaiset hiekkasärkät. Saarten linnustoon kuuluvat mm. pikkutikka, idänuunilintu ja lapintiira. Saaret ovat osa Itäisen Suomenlahden saaristo- ja vedet-nimistä Natura 2000-aluetta.

Vepsun ja Pulterin yksityisen suojelualueen maaomistuksia hallinnoi Pyötsaaren maaosakaskunta ja vesialuetta Pyötsaaren kalastuskunta. Alueella toimii myös metsästysseura Saukkovuoren Erä. Pyötsaaren maaosakaskunnalla on kaavoitetut rakennusalueet Pulterin pohjoiskärjessä ja Vepsun kaulanteella.

Vuori-Pulteri on kaavoitettu VR-alueeksi ja kaikkia retkeilijöitä palvelevat rakenteet on pystytetty Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen ja Pyötsaaren maaosakaskunnan yhteisprojektina.

Vepsun ja Pulterin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksen mukaan:

Alueella on kielletty:

 • Ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen
 • Metsänhakkuu
 • Muu kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen
 • Metsästys Tervakarilla, Veroluodolla sekä Vuori-Pulterissa
 • Rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen
 • Maihinnousu 1.4. - 15.7. välisenä aikana Tervakarille ja Veroluodolle
 • Kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

Alueella on kuitenkin sallittu:

 • Maanomistajan polttopuun otto harventamalla Pulterin saaressa rauhoituspäätökseen merkityltä kuviolta
 • Marjojen ja sienten poimiminen
 • Laillinen metsästys muualla kuin Tervakarilla, Veroluodolla ja Vuori-Pulterissa
 • Laillinen kalastus

 Luonnonsuojelualuetaulu Vepsussa ja Pultereissa
 luonnonsuojelualuetaulu-web.jpg