Vesiprojekti

Kunnallistekniikka toteutettiin Pyötsaaren alueelle hyvässä talkoohengessä

Projektin alku

Kuivat kesät 2001 ja 2002 saivat pyötsaarelaiset havahtumaan vedensaannin tärkeyden ja liittymään Mäntlahden vesiosuuskuntaan. Hankeen puuhamiehenä Pyötsaaren osalta toimi paikkakunnalle juuri asettatunut Markku Kariniemi.

Varsinaisesti hanke polkaistiin liikkeelle helmi-maaliskuussa 2003, jolloin kahden viikon välein pidettiin Mäntlahden Toivolassa alustavat kokoukset. Näissä kokouksissa päätettiin ryhtyä viemään hanketta eteenpäin. Pyötsaaren vesi- ja jätevesihankkeelle valittiin projektiryhmä, jota lähti vetämään Pasi Poikonen. Mäntlahden Vesiosuuskunnan hallitukseen valittiin jäseneksi Lasse Lenkkeri.  Projektiryhmän jäsenet valittiin tarkoituksella eri puolilta Pyötsaarta, jolla varmistettiin hankeen tasapuolinen eteneminen ja saatiin asiantuntemusta saaren eri osista. Hanke päätettiin toteuttaa vuoden 2003 aikana.

Alkuvaiheessa projektiryhmässä arvioitiin, että liittyjiä tulisi olemaan varmuudella yli kolmekymmentä. Määriteltiin myös aika, johon mennessä sopimus vesiliittymästä tuli tehdä. Pasi Poikonen ja Markku Kariniemi laativat alustavat kustannusarviot  Vehkalahden vesihuoltopäällikkö Timo Seppälän avustuksella. Kustannusarvioiden perusteella liittyjät tekivät omia arvioitaan, mitä projektiin liittyminen tulisi maksamaan. Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa tehtiin päätös, että kaikki vesiosuuskuntaan liittyjät saavat liittymänsä saman hintaisena riippumatta siitä, missä heidän kiinteistönsä sijaitsee. Pyötsaaren osalta projektin kirjanpito eriytettiin Mäntlahden vastaavaasta hankeesta luomalla sille oma kustannusseuranta.

Meren ylitys Mäntlahdesta

Tuore- ja jätevesiputket johdettiin Mäntlahdesta Pyötsaareen Upseerikylän virkistysmajan itäpuolelta. Pyötsaareen tulevat putkilinjat jakautuvat itäiseen linjaukseen ja "keskikylän" reittiin.

Putkityöt Pyötsaaressa aloitettiin heti kun ympäristölupa-asiat ja maankäyttöluvat olivat selvät. Nopea aloitus mahdollisti sen, että putket saatiin vedettyä jään päälle ja painotettua odottamaan jäiden sulamista. Tämä vaihe työstä tehtiin sopivasti ennen pääsiäistä 2003, minkä jälkeen ei kuljetuskalustolla ollut jäälle enää mitään asiaa.

Merenlahden yli tulevan linjan putket keskikylään ovat halkaisijaltaan 75 mm ja haaroitus Pyötsaaren Itäosaan 60 mm putkea. Meren ylityksessä on putkea lähes 3,8 kilometriä. Putket ovat betonipainoilla painotetut. Vehkalahden kunnan teknisen keskuksen ammattimiehet liittivät muoviputket yhteen. Torsti Kotoluoto, koko Pyötsaaren "talonmies", avusti traktorinsa kanssa putkien kuljetuksissa ja vedoissa oli apuna Seppo Peltola Lasse Lenkkerin mönkijällä. Iso joukko uupumattomia talkoolaisia oli mukana tässäkin työvaiheessa.

Putkireitit

Putkireitit laadittiin maaston mukaan käyttäen hyödyksi vanhoja peltoja ja rantaniittyjä huomioden kiinteistöjen sijainnit. Kaivinkoneurakoitsijaksi valittiin Anjalankoskelta Simo Tykkä, joka hoiti kaivuutyöt ammattimaisesti ja oli kokemuksellaan tärkeä lenkki putkilinjoja vaativaan maastoon tehtäessä. Kun kaivaustyöt lähtivät toukokuussa 2003 liikkeelle, oli liittymäsopimuksien ja maankäyttölupien kanssa kiireistä aikaa, jotta työt eivät olisi keskeytyneet puuttuvien lupien takia. Vesiosuuskuntaan liittyneiden suuri määrä vesi- ja viemäriliittymien osalta ylitti kaikki etukäteisarvelut. Yhteensä vesi- ja viemärilinjan ottaneita oli tuolloin 73! Tämän luvun päälle tulevat lisäksi pelkän veden, vesipostin tai viemäriliittymän valinneet.

Talkootyön panos

Tärkeintä työn edistymiselle oli talkooväen erittäin suuri panos. Talkoolaisten innokkuus ja sitkeys yllätti myönteisesti koko projektiryhmän. Talkooväen pääasiallinen tehtävä oli linjojen raivaaminen puukasvillisuudesta ja putkien vetäminen reiteille. Myös vedenalaisten putkien betonipainojen laitto ja projektiin liittyvien tarvikkeiden haalaus sijoituspaikoilleen kuului talkoilla hoidettuihin töihin. Talkoita tehtiin vuonna 2003 maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana. Jokainen lauantai, lukuunottamatta juhannuslauantaita, talkoiltiin keskimäärin 17 henkilön voimin. Vilkkaimpana lauantaina talkoolaisia oli 56 henkilöä. Viikon jokaiselle päivälle riitti ahkeria talkoolaisia auttamaan erilaisissa tehtävissä. Hyvä yhteishenki oli hienolle hankkeelle varsinainen siunaus ja vaikutti lopulliseen tulokseen todella paljon. Voi vain arvailla, mitkä olisivat kaikkien talkootöiden kustannukset olleet ostettuina palveluina.

Projektin alkuvaiheesta lähtien muodostui Ellenin kodista lämmin ja kotoisa taukopaikka hyvine tarjoiluineen. Tästä meidän talkoolaisten tulee kiittää Elleniä ja hänen apunaan olleita henkilöitä. 

Ulkopuoliset urakoitsijat

Tiukimmillaan koneurakoitsijoita kaivinkoneineen oli neljä eri puolilla saaristoa toteuttamassa hanketta. Kaakon maa- ja merirakennus hoiti mereltä rantaan tulevien putkireittien kaivaustyöt ammattitaitoisesti ponttoonilta operoivallla kaivurilla. Vehkalahden kunnan tekninen keskus toimitti materiaalit sovitussa aikataulussa ja putkien liittämiset hoidettiin heidän toimestaan.

Loppusyksystä 2004 sukeltajat tarkastivat ja merkitsivät kaikki mereen upotetut putkilinjat. Tämän jälkeen Vehkalahden teknisen keskuksen mittamiehet kartoittivat GPS paikantimella linjat merellä ja maalla pumppaamot ja venttiilit huomioiden. Vesihuoltopäällikkö Timo Seppälä auttoi teknisten ratkaisujen teossa usean liittymänottajan pihamaalla.

Verkoston laajuus

Pyötsaaren vesi- ja viemäriverkosto käsitti myös Pyötsaarta ympäröivät saaret. Härkäluoto, Pukholma, Viiholma, Mustikkasaari ja Nuotsaari tulivat vesilinjojen piiriin. Putkilinjoista noin puolet on mereen painotettuja. Maasto-olosuhteista johtuneita räjäytystöitä jouduttiin tekemään muutamilla reiteillä ja pihamailla. Onneksi kallioiden louhintatöitä ei jouduttu suorittamaan paljoa. Niiden kustannusvaikutukset laajemmin tehtyinä olisivat olleet merkittävät. Pyötsaaren ilmavalokuvasta ilmenee hankkeen maasto-olosuhteiden karuus.

Pyötsaaren vesi- ja viemäriverkostossa on tarvikkeita ja materiaalia runsaasti:

- Putkea n. 25 km
- Reilut kaksi täysperävaunullista betonipainoja
- 55 jätevesipumppaamoa 
- Linjaventtiilit, taloventtiilit, tarkastuskaivot, viettoviemärit, yhteet ja jatkot, routaeristelevyt ym..

Jos kaiken projektiin käytetyn materiaalin olisi nähnyt yhdessä kasassa ennen projektia, niin varmasti olisi herännyt epäilys koko hankkeen onnistumisesta.

Hanke eteni suunnitelman mukaisesti ja valmistui laaditussa aikataulussa vähäisiä täytemaanajoja ja linjojen tasauksia lukuun- ottamatta. Hanke toteutettiin kustannusten kannalta aivan viime hetkellä, sillä avustukset vastaaviin projekteihin ovat sen jälkeen laskeneet merkittävästi.

Kiitossanat

Pyötsaaren "Vesimestariksi" voidaan nimittää koko kylän "talonmies" Torsti Kotoluoto, joka osaamisellaan, auttamishalullaan ja positiivisuudellaan loi henkeä projektiin.

Projektipäälliköllemme ja Vesiosuuskunnan hallituksen jäsenelle Pasi Poikoselle erityiskiitos erinomaisesti johdetusta vesiprojektista.

Pyötsaaresta löytyy todellista yhteis- ja talkoohenkeä. Sen me todistimme hankkeellamme!
Tästä ympäristöteosta me kaikki voimme olla ylpeitä!

 

Talkoolainen Lasse Malmi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==> Erityiskiitos projektin todelliselle puuhamiehelle, Lasse Malmille, joka itseään säästämättä uurasti koko vesiprojektin alusta loppuun!

"Talkoolainen ja sivuston ylläpitäjä"